Algemene Voorwaarden CreaDiva

(Alg. voorwaarden Nederlandse Ontwerpers)

1  Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1       Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2       Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen  ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief  BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige  opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3       Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2  De uitvoering van de overeenkomst

2.1       De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,  de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de  ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2       De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3       Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,  tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4       Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:

  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

  1. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,         merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;       

  1. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke     beschermingsvormen voor de opdrachtgever

  1. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan  stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
    1. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen           reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,             wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van            ondergeschikte betekenis te zijn.

  • Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na      afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan     de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3  Inschakelen van derden

3.1       Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de     opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als  gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding         afspreken.

3.2       Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3       Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier  met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever. 3.4  Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever    op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5       De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van     invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.  Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6       De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door  of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper  zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4  Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1       Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het    octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij  anders overeengekomen.

4.2       Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van           deze Algemene Voorwaarden.

4.3       De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de  ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4       Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes,  maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films,    (audioen video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5       Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5  Gebruik van het resultaat

5.1     Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de  opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de        opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2      Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden  geregeld.

5.3     Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is  overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze  toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 5.4     In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging,verminking of         aantasting     van het   voorlopige        of         definitieve         resultaat,          heeft    de           ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie       maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en         billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te     verliezen.

5.5     Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te          gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot         gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en            billijkheid:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

  1. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van     deze Algemene Voorwaarden;

  1. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten           overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever    zijn overgedragen.

5.6     De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid          om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,             waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te  krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6  Honorarium en kosten

6.1     De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2     Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de  uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk  vooraf   gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3     Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een  gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te  verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de  gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4       Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De  ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen

7 Betaling en opschorting

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren. 

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen

11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

12 Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met CreaDiva binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  –  als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  –  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  –  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft CreaDiva een raming van deze kosten.
 3. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan CreaDiva, of op andere ondubbelzinnige wijze aan DronEducation kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. CreaDiva bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor Herroeping is bijgesloten.
  Producten kunnen geretourneerd worden aan:

  CreaDiva
  Bogerd 21
  4143 CK Leerdam

 7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft CreaDiva de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen;

 8. Tenzij CreaDiva aanbiedt het product zelf af te halen, mag CreaDiva wachten met terugbetalen tot CreaDiva het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  –  Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  –  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  –  Bestellingen die niet via de webshop, maar op speciale aanvraag, via offerte of een anderszins bijzonder voorstel zijn aangeschaft zijn uitgesloten van retourrecht.  

© 2023
CreaDiva | Creative Solutionz

Informatie

Bogerd 21

4143 CK Leerdam

KvK 11048759

Follow Me